Антикорупційна програма ПАТ "НСТУ"
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення правління ПАТ "НСТУ"
від 25.05.2018 № 57

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
публічного акціонерного товариства
"Національна суспільна телерадіокомпанія України"

Цією Антикорупційною програмою публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (далі – НСТУ) проголошує, що її працівники і посадові особи у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаних із нею дій.

І. Загальні положення

1. Ця Антикорупційна програма є комплексом правил і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності НСТУ

2. Ця Антикорупційна програма розроблена відповідно до статей 62, 63 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон).

3. У цій Антикорупційній програмі терміни вживаються в такому значенні:

антикорупційна експертиза – діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією;

близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

державний орган – орган державної влади, в тому числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права незалежно від наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надані повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему адміністративно-територіальну одиницю;

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

посадові особи НСТУ – працівники НСТУ, які є членами органів управління, утворених відповідно до Статуту НСТУ, працівники філій НСТУ та самостійних структурних підрозділів центральної дирекції НСТУ, до повноважень яких віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та/або адміністративно-господарських функцій;

правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції – органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

суб’єкти декларування – посадові особи НСТУ та особи, які претендують на заняття посади посадової особи НСТУ, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону;

уповноважена особа (Уповноважений) – посадова особа НСТУ, визначена наказом голови правління НСТУ, яка є уповноваженою на виконання функцій запобігання та виявлення корупції в НСТУ та відповідальною за реалізацію цієї Антикорупційної програми;

члени сім’ї – особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Інші терміни в цій Антикорупційній програмі вживаються згідно з чинним законодавством.

4. Ця Антикорупційна програма затверджується рішенням правління НСТУ після її обговорення з працівниками НСТУ та вводиться в дію наказом голови правління НСТУ.

5. Текст цієї Антикорупційної програми розміщено на офіційному веб-сайті НСТУ та офіційних сайтах філій НСТУ.

ІІ. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Ця Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання всіма працівниками НСТУ, особами, які претендують на заняття посад посадових осіб НСТУ, та рекомендованою до використання діловими партнерами НСТУ.

2. Антикорупційна програма також застосовується у правовідносинах із органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) члени наглядової ради НСТУ і члени правління НСТУ;
2) голова правління НСТУ та виконавчий директор НСТУ;
3) уповноважена особа;
4) керівники самостійних структурних підрозділів центральної дирекції НСТУ та керівники філій НСТУ;
5) суб’єкти декларування та інші працівники НСТУ (далі – працівники).

ІІІ. Антикорупційні заходи у діяльності НСТУ

1. НСТУ забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи в НСТУ включають:

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами в діяльності НСТУ є:

1) ознайомлення працівників із змістом Антикорупційної програми (в тому числі щойно зарахованими) та вимогами Закону, проведення навчальних, інструктивних, консультаційних та профілактичних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
3) обов’язкове дотримання Антикорупційної програми працівниками НСТУ та особами, які претендують на заняття посад посадових осіб НСТУ;
4) критерії обрання ділових партнерів НСТУ;
5) обмеження щодо підтримки політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
7) здійснення Уповноваженим та працівниками НСТУ функцій щодо запобігання корупції;
8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування, і прийняття рішень за її результатами;
9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;
10) механізм запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
11) обмеження щодо подарунків;
12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми;
13) запобігання корупції у сфері закупівель.

4. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності НСТУ

1) НСТУ не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
2) корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог цієї Антикорупційної програми.
3) Оцінка корупційних ризиків у НСТУ проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі – Комісія).

Порядок діяльності та склад Комісії затверджуються головою правління НСТУ.

До складу Комісії входять: Уповноважений (голова Комісії), керівники структурних підрозділів НСТУ, представник профспілкової організації / ради трудового колективу, а також інші працівники, визначені головою правління за погодженням з Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи Комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники НСТУ, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

Уповноважений з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі Комісії при розподілі функцій між членами Комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків у НСТУ.

4) Метою діяльності Комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб та працівників НСТУ.

5) Корупційні ризики у діяльності НСТУ поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності НСТУ.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими НСТУ перебуває у ділових правовідносинах.

6) За результатами ідентифікації корупційних ризиків Комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

7) За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності НСТУ Комісія готує письмовий звіт, що підписується членами Комісії.

Звіт складається за формою і структурою, визначеними в порядку діяльності Комісії.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається голові правління НСТУ і повинен містити:

а) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;
б) оцінку виявлених корупційних ризиків;
в) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам НСТУ, а також може бути оприлюднений на веб-сайті НСТУ.

8) Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення цієї Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед головою правління НСТУ питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV цієї Антикорупційної програми.

9) У НСТУ не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішня оцінка корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

10) За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків голова правління НСТУ вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності НСТУ, в тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

5. Опис антикорупційних стандартів і процедур діяльності НСТУ.

1) З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим / відповідальною особою філії для працівників (у тому числі нових) проводиться обов’язкове вступне ознайомлення із Законом, цією Антикорупційною програмою.
2) Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку НСТУ, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також включаються або можуть включатися до договорів, які укладаються НСТУ.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності НСТУ.

3) Ділові партнери НСТУ (контрагенти, посередники, консультанти, орендодавці, підрядники, субпідрядники, орендарі, орендодавці, покупці, продавці та ін.) обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності. НСТУ прагне співпрацювати з діловими партнерами, що поділяють ті ж цінності. З метою реалізації задекларованої політики НСТУ завжди інформує ділових партнерів про всі вимоги та стандарти, встановлені в НСТУ, зважає на їх репутацію та наявність системи заходів, спрямованої на запобігання корупції.

4) Уповноважений / відповідальна особа філії проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів НСТУ з метою оцінки наявності корупційних ризиків.
Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів та процедур для різних сфер діяльності НСТУ.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера НСТУ Уповноважений, у разі необхідності або на вимогу, складає письмову рекомендацію голові правління НСТУ.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого голова правління НСТУ для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

5) НСТУ не може здійснювати внески на підтримку політичних партій.

Благодійна діяльність НСТУ за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

6) Здійснення благодійної діяльності НСТУ не допускається, якщо:

а) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;
б) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Уповноважений веде реєстр здійснених НСТУ внесків на благодійну діяльність. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше 5 років.

7) Для повідомлення працівниками НСТУ про факти порушення цієї Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (далі – повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах у приміщенні НСТУ та на офіційному веб-сайті. Повідомлення надаються на:

номер телефону для здійснення повідомлень 044-481-08-09; внутрішній 66-09;
адресу електронної пошти для здійснення повідомлень: protsenko@ntu.ua.

а) Повідомлення про порушення Закону, цієї Антикорупційної програми підлягають розгляду Уповноваженим, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи і містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
б) Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
в) Повідомлення про порушення вимог Закону, цієї Антикорупційної програми підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти робочих днів від дня його отримання. Якщо у зазначений термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Уповноважений з дозволу виконавчого директора або голови правління НСТУ продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти робочих днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону, цієї Антикорупційної програми Уповноважений інформує голову правління або виконавчого директора НСТУ. Голова правління або виконавчий директор НСТУ вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також забезпечує інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

IV. Норми професійної етики працівників НСТУ

1. Посадові особи НСТУ під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

2. Працівники НСТУ толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники НСТУ діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники НСТУ сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна НСТУ.

5. Працівники НСТУ не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники НСТУ, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва НСТУ, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники НСТУ самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник НСТУ вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, виконавчого директора, голову правління НСТУ або Уповноваженого.

V. Права і обов’язки працівників, посадових осіб НСТУ (крім Уповноваженого)

1. Голова та члени наглядової ради НСТУ, працівники та посадові особи НСТУ мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення цієї Антикорупційної програми;
2) у визначеному законодавством та цією Антикорупційною програмою порядку звернутися за роз’ясненнями щодо змісту та порядку виконання антикорупційного законодавства (в тому числі конфлікту інтересів) до Уповноваженого.

2. Працівники НСТУ зобов’язані:

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, цієї Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;
2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів НСТУ;
3) невідкладно інформувати Уповноваженого або безпосереднього керівника, виконавчого директора чи голову правління НСТУ про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками НСТУ або іншими фізичними чи юридичними особами, з якими НСТУ перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;
4) невідкладно інформувати Уповноваженого, безпосереднього керівника, виконавчого директора або голову правління НСТУ про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів;
5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю НСТУ;
6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю НСТУ;
7) вживати заходів у межах своєї компетенції щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомити про це Уповноваженого;
8) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
9) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
10) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника;

3. Посадові особи НСТУ зобов’язані:

1) виконувати вимоги, передбачені пукнтом 2 цього розділу;
2) протягом 30 днів після призначення на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому статтею 36 Закону;
3) подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до розділу VII Закону;
4) подавати повідомлення у разі суттєвої зміни у майновому стані відповідно до статті 52 Закону;
5) подавати повідомлення у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідно до статті 52 Закону.

4. Працівникам та посадовим особам НСТУ забороняється:

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
2) використовувати будь-яке майно НСТУ чи її кошти в приватних інтересах;
3) безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду для себе чи для близьких осіб від юридичних чи фізичних осіб у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та НСТУ;
4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами НСТУ, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинними правочинами;
5) впливати прямо або опосередковано на рішення з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та НСТУ;
6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють до порушення вимог Закону чи цієї Антикорупційної програми та на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

5. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з НСТУ особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених Законом.

6. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками та посадовими особами НСТУ (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускаються.

Працівники та посадові особи НСТУ можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

У разі виявлення подарунка щодо якого існує заборона у його одержанні у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, посадові особи НСТУ зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливістю ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників НСТУ;
4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або виконавчого директора чи голову правління НСТУ.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником, виконавчим директором чи головою правління НСТУ.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є виконавчим директором, головою правління НСТУ або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків виконавчого директора, голови правління НСТУ у разі його відсутності.

7. Працівники та посадові особи НСТУ, а також особи, які діють від імені НСТУ, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю НСТУ.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику НСТУ щодо пропозицій подарунків від імені НСТУ в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає голова правління НСТУ із врахуванням вимог законодавства.

8. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, посадові особи НСТУ протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого / відповідальну особу у філіях.

VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)

1. Уповноважений НСТУ призначається головою правління НСТУ відповідно до законодавства про працю та установчих документів НСТУ.
2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа / відповідальна особа у філії, яка:

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю НСТУ.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це голову правління НСТУ з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.

5. Звільнення Уповноваженого здійснюється відповідно до статті 64 Закону.

6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого виконавчий директор або голова правління НСТУ письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів та здійснює призначення нової кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в НСТУ.

8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. Уповноважений для виконання своїх функцій залучає працівників управління з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам. Структурний підрозділ Уповноваженого створюється та ліквідовується в установленому порядку. Працівники структурного підрозділу призначаються на посади та звільняються з посад за згодою Уповноваженого.

9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в НСТУ є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, посадових осіб НСТУ, ділових партнерів НСТУ, а також інших осіб забороняється.

Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і цією Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.

10. Виконавчий директор та голова правління НСТУ:

1) забезпечують Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;
2) сприяють виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та цією Антикорупційною програмою;
3) оперативно реагують на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації цієї Антикорупційної програми;
4) за ініціативою Уповноваженого надсилають запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;
2) організовувати підготовку внутрішніх документів НСТУ з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;
3) розробляти і подавати на затвердження виконавчому директору або голові правління НСТУ внутрішні документи НСТУ з питань, передбачених цією Антикорупційною програмою;
4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, посадовими особами НСТУ Закону і цієї Антикорупційної програми;
5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;
7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
8) забезпечувати підготовку та подання голові правління або виконавчому директору НСТУ пропозицій щодо плану проведення перевірок дотримання вимог Антикорупційної програми;
9) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з цією Антикорупційною програмою;
10) брати участь у проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності НСТУ;
11) забезпечувати формування і ведення:

12) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів НСТУ;
13) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
14) надавати посадовим особам та працівникам НСТУ роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;
15) візувати заяву кандидата / працівника НСТУ про призначення/звільнення в Уповноваженого (управлінні з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам) та письмово попереджати (Додаток 1, Додаток 2) про необхідність подання декларації особи шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції;
16) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані НСТУ заходи із запобігання корупції;
17) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
18) брати участь в організації проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників НСТУ з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;
19) брати участь у процедурах добору та звільнення посадових осіб НСТУ;
20) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними підрозділами НСТУ щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;
21) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, цією Антикорупційною програмою, трудовим договором, посадовою інструкцією.

12. Уповноважений для забезпечення виконання покладених на нього завдань має право:

1) отримувати від працівників, посадових осіб НСТУ письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань);
2) отримувати від підрозділів НСТУ інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності НСТУ, у тому числі документи, які стосуються проведення закупівель товарів, робіт або послуг, участі у конкурсах тощо.

У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним у термін, визначений виконавчим директором або головою правління НСТУ, з дати завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;
4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень НСТУ, проведення в них контрольних заходів, якщо це необхідно для виконання покладених на нього завдань та функцій;
5) отримувати доступ до наявних в НСТУ електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;
6) залучати до виконання своїх функцій за згодою виконавчого директора або голови правління НСТУ інших працівників;
7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю НСТУ;
8) ініціювати питання про притягнення працівників, посадових осіб НСТУ до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;
9) звертатися до виконавчого директора або голови правління НСТУ з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;
10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

13. Для реалізації Антикорупційної програми НСТУ у філіях і виконання вимог Закону її керівники призначають наказом відповідальну посадову особу з числа працівників філії.

Визначена відповідальна посадова особа (далі – відповідальна особа філії) є підконтрольна керівнику філії НСТУ та підзвітна Уповноваженому.

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед головою правління НСТУ

1. Уповноважений не рідше одного рауз на рік забезпечує формування звіту про результати роботи із запобігання і протидії корупції в НСТУ з урахуванням даних, наданих структурними підрозділами.
Звіт про результати роботи із запобігання і протидії корупції в НСТУ (далі – Звіт) подається голові правління НСТУ щорічно до 10 лютого, а також на вимогу голови правління НСТУ – протягом року у встановлений ним строк.

2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;
3) виявлених порушень вимог Закону, цієї Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
5) наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із виконавчим директором, головою правління НСТУ.

4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, можуть бути розміщені у загальному відкритому доступі в електронній формі, а також на веб-сайті НСТУ.

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням посадовими особами НСТУ цієї Антикорупційної програми.
2. Нагляд і контроль за дотриманням цієї Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах:

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності посадових осіб НСТУ, включаючи філії, щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;
3) проведення аналізу організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед виконавчим директором або головою правління НСТУ питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV цієї Антикорупційної програми та внутрішніми документами НСТУ.

4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників та посадових осіб НСТУ про результати реалізації відповідних заходів.
Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на рік і передає голові правління НСТУ. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам НСТУ гарантується конфіденційність їх повідомлень виконавчому директору, голові правління НСТУ або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень цієї Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень у діяльності інших працівників НСТУ та повідомлень про факти підбурення працівників НСТУ до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень цієї Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників НСТУ до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у цій Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів НСТУ.

Виконавчий директор, голова правління НСТУ забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників НСТУ про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

5. Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника НСТУ або ділових партнерів НСТУ та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

6. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства розглядається у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання.

7. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, за рішенням виконавчого директора або голови правління НСТУ термін його розгляду може бути подовжений до тридцяти днів від дня його отримання.

8. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог антикорупційного законодавства Уповноважений забезпечує подання виконавчому директору або голові правління НСТУ пропозиції щодо вжиття заходів для:

8. Для перевірки викладеної в повідомленні інформації Уповноважений вправі ініціювати в установленому порядку застосування заходів контролю, передбачених цією Антикорупційною програмою.

9. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого – посадова особа, визначена головою правління НСТУ.

10. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

11. Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не вправі її розголошувати.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

1. Голова правління НСТУ, виконавчий директор, керівники філій і Уповноважений у межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в НСТУ.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі – викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства або вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача голова правління НСТУ, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.

XI. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників НСТУ

1. Працівники НСТУ зобов’язані:

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у посадової особи НСТУ вона письмово повідомляє про це безпосереднього керівника, Уповноваженого, виконавчого директора або голову правління НСТУ.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів в Уповноваженого він письмово повідомляє про це голову правління НСТУ.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до Уповноваженого.

4. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у розділі V Закону.

5. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

6. Працівники та посадові особи НСТУ можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

7. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється рішенням правління НСТУ (щодо посадових осіб – працівників органів управління), головою правління НСТУ, виконавчим директором чи керівником структурного підрозділу центральної дирекції, керівником філії НСТУ у межах повноважень шляхом:

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження у доступі особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу функціональних обов’язків особи;
5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.

8. Процедура застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів визначена статтями 30-34 Закону.

9. Керівник структурного підрозділу, в якому працює особа, яка має конфлікт інтересів, вносить безпосередньому керівнику (менеджеру філії), виконавчому директору або голові правління НСТУ пропозицію про врегулювання конфлікту інтересів підлеглого працівника шляхом подання службової записки, у якій зазначає обґрунтування необхідності застосування обраного заходу.

Така службова записка обов’язково візується Уповноваженим.

Керівник структурного підрозділу може звернутися до Уповноваженого для отримання попередніх консультацій з питання вибору оптимального шляху врегулювання конфлікту інтересів.

10. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб – працівників органів управління приймається правлінням НСТУ.

XІІ. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій Уповноваженим

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми посадові особи і працівники НСТУ можуть звернутися до Уповноваженого, а у філіях – до визначеної відповідальної посадової особи за отриманням роз’яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз’яснення не пізніше ніж протягом 2 робочих днів з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулася за роз’ясненням.

4. Уповноважений, а у філіях – визначена відповідальна посадова особа, надає роз’яснення та консультації в межах своєї компетенції.

XІІІ. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в НСТУ

1. Підвищення кваліфікації працівників НСТУ у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог цієї Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Уповноважений, а у філіях – визначена відповідальна посадова особа, забезпечує надання до структурного підрозділу НСТУ/філії, до компетенції якого віднесено здійснення заходів з підвищення кваліфікації працівників, пропозицій щодо включення до заходів з підвищення кваліфікації працівників НСТУ питань стосовно запобігання і протидії корупції, у тому числі і при плануванні коштів на їх проведення.

До проведення заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатися спеціалісти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим та надаються департаменту управління персоналом з урахуванням:

1) пропозицій голови правління НСТУ, керівників структурних підрозділів;
2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;
3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності НСТУ;
4) результатів внутрішніх розслідувань;
5) звіту Уповноваженого перед головою правління НСТУ.

4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. Посадові особи та працівники НСТУ несуть відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення відповідно до законодавства України.

2. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками чи посадовими особами НСТУ вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;
2) при наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування голова правління накладає дисциплінарне стягнення.

3. Дисциплінарні стягнення накладаються головою правління на працівників НСТУ відповідно до норм законодавства про працю.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення цієї Антикорупційної програми працівником чи посадовою особою НСТУ (крім посадових осіб – працівників органів управління) або ознак вчинення працівником корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це виконавчого директора або голову правління, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми посадовими особами – працівниками органів управління або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це правління НСТУ, яке вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми виконавчим директором або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє голову правління, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми виконавчий директор повідомляє голову правління НСТУ і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, правління НСТУ, голова правління НСТУ або виконавчий директор зобов’язані вжити таких заходів:

1) протягом 3 робочих днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;
2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є достатні підстави;
3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;
4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, забезпечити інформування про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається рішенням правління НСТУ щодо посадових осіб – працівників органів управління; головою правління НСТУ щодо Уповноваженого, виконавчого директора, керівників самостійних структурних підрозділів та керівників філій НСТУ; виконавчим директором щодо інших працівників і посадових осіб центральної дирекції НСТУ; керівником філії НСТУ щодо працівників і посадових осіб філії і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до цієї Антикорупційної програми, затверджується головою правління.

До складу комісії обов’язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог цієї Антикорупційної програми.

Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі необхідності, строк може бути продовжений до 30 робочих днів після узгодження відповідно з пралінням НСТУ або уповноваженою особою, якою призначено розслідування.

Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в Уповноваженого не менше 5 років.

У разі якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XVI. Подання декларацій, повідомлень у разі суттєвої зміни у майновому стані, про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента

1. Враховуючи вимоги підпункту "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону, в НСТУ суб’єкти декларування подають декларації особи шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК або Національне агенство).

Уповноважений (управління з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам) разом із департаментом управління персоналом та юридичним департаментом готують щорічно список суб’єктів декларування центральної дирекції НСТУ, який затверджується розпорядженням НСТУ щорічно до 1 лютого.

Керівники філій готують власні розпорядження і надають їх Уповноваженому до 1 лютого.

2. Посадові особи НСТУ відповідно до статті 45 Закону зобов’язані:

1) щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством;

2) у випадках, коли припиняють свою діяльність:

а) подавати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями;
б) наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію за минулий рік;

3) у разі суттєвої зміни у майновому стані, а саме отримання доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року – у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна письмово повідомити про це Національне агентство;

4) у разі відкриття посадовою обосою НСТУ або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента – у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

3. Кандидати на заміщення посад / укладення трудових угод (посадові особи НСТУ) призначаються на посаду / укладається трудова угода лише після подачі декларації шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК відповідно до абзацу першого пункту 3 статті 45 Закону й надання Уповноваженому (управлінню з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам) підтвердження про подання вищезазначеної декларації;

4. Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію.

5. У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

6. Керівники самостійних структурних підрозділів центральної дирекції, керівники філій НСТУ до 3 квітня кожного року подають Уповноваженому в письмовій формі інформацію про подані декларації: ПІБ посадових осіб (суб’єктів декларування), їх посади, дату подання / неподання / порушення терміну подання ними декларацій.

XVII. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Голова правління НСТУ забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміни до цієї Антикорупційної програми можуть вноситись у таких випадках:

1) у разі необхідності приведення цієї Антикорупційної програми у відповідність із новими актами антикорупційного законодавства (змінами, внесеними до чинних актів із цих питань);
2) з ініціативи Уповноваженого, виконавчого директора, голови правління НСТУ чи структурного підрозділу НСТУ з метою уточнення або удосконалення окремих положень Антикорупційної програми.

3. Пропозиції щодо удосконалення цієї Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає голові правління НСТУ узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

4. Зміни до цієї Антикорупційної програми вносяться після їх обговорення з працівниками і посадовими особами НСТУ в порядку, передбаченому для прийняття цієї програми.

5. Зміни до цієї Антикорупційної програми оприлюднюються на офіційному веб-сайті НСТУ не пізніше ніж протягом 10 днів із дня їх затвердження в установленому порядку.

Директор департаменту безпеки
та запобігання корупційним проявам підпис В. ДАЦЕНКО

Додаток 1
до Антикорупційної програми
ПАТ "НСТУ"

Публічне акціонерне товариство
"Національна суспільна телерадіокомпанія України"

ПЕРСОНАЛЬНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
(при призначенні на посаду)

Шановний __________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

звертаємо Вашу увагу як суб’єкта декларування на необхідність подавати декларацію за минулий рік, а також повідомляти Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента та у разі суттєвої зміни у майновому стані.

Відповідно до статті 45 Закону "Про запобігання корупції" посадові особи НСТУ:

зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством;
упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію;

у разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

Відповідно до статті 52 Закону "Про запобігання корупції":

у разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Відповідальність

Адміністративна:

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Кримінальна:

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Це попередження складено в одному примірнику, який зберігається в матеріалах управління з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам ПАТ "НСТУ".

Попередження отримано:
"____" __________ 20___ р.

_______ ____________
(підпис) (П.І.Б)

Додаток 2
до Антикорупційної програми
ПАТ "НСТУ"

Публічне акціонерне товариство
"Національна суспільна телерадіокомпанія України"

ПЕРСОНАЛЬНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
(при звільненні)

Шановний __________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові повністю)

звертаємо Вашу увагу як суб’єкта декларування що у разі звільнення, необхідно подавати декларацію за минулий рік, а також за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Так, відповідно до частини 2 статті 45 Закону України "Про запобігання корупції", посадові особи ПАТ "НСТУ", які припиняють трудову діяльність у ПАТ "НСТУ" подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Посадові особи ПАТ "НСТУ", які припинили трудову діяльність у ПАТ "НСТУ", зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію за минулий рік.

Відповідальність

Адміністративна:

Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Кримінальна:

Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації

Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації -карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Це попередження складено в двох примірниках: один – особі, яка попереджається, другий зберігається в матеріалах управління з запобігання корупції департаменту безпеки та запобігання корупційним проявам ПАТ "НСТУ".

Попередження отримано:

"____" __________ 20___ р.

_______ ____________
(підпис) (П.І.Б)