У боях з російським агресором загинув військовий з Шепетівської громади на Хмельниччині

У боях з російським агресором загинув військовий з Шепетівської громади на Хмельниччині

У боях з російським агресором загинув військовий з Шепетівської громади на Хмельниччині
https://nedelya.info/

27 лю­то­го у Ше­пе­тівсь­ку місь­ку те­ри­то­рі­аль­ну гро­ма­ду на­дій­шла сум­на звіс­тка. Бо­ро­ня­чи Ук­ра­їну від рук аг­ре­со­ра, — Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції — за­ги­нув наш зем­ляк Володимир Мазуренко.

Так на своїй сторінці у фейсбуці написав Шепетівський міський голова Віталій Бузиль.

«В ре­зуль­та­ті на­па­ду про­тив­ни­ка з ви­ко­рис­танням стрі­лець­кої зброї на пе­ре­ти­ні тра­си Узин-Обу­хів від­дав Бать­ків­щи­ні своє жит­тя наш зем­ляк Во­ло­ди­мир Ма­зу­рен­ко, по­міч­ник на­чаль­ни­ка бронетанко­вої служ­би оз­бро­єн­ня ло­гіс­ти­ки. Від іме­ні усі­єї гро­ма­ди вис­ловлю­ємо щи­рі спів­чуття ро­ди­ні та близь­ким. Сла­ва Ге­рою! Сла­ва Ук­ра­їні!», — по­ві­до­мив го­ло­ва Ше­пе­тівсь­кої громади Віталій Бузиль.

Читайте також

На початок